Grundläggning av utbyggnation

När det är dags att bygga till sitt hus och utformningen är bestämd så ska grundläggningsmetod väljas. För att utbyggnationen ska röra sig likvärdigt som befintlig huskropp rekommenderas oftast att grundlägga på samma sätt och på samma markdjup som originalhuset. Det gäller dock att få en modern konstruktion på den nya grundläggningen så att den motsvarar dagens byggkrav. Om det är så att förutsättningarna såsom höjdskillnader, U-värden och markförhållanden medger att välja vilken grundläggningsmetod som helst så är ”platta på mark” oftast att föredra då det är den mest kostnadseffektiva grunden att anlägga och bruka. Då anlägger man den som en egen byggnadsdel och fäster den inte i originalet för att möjliggöra en viss rörelseskillnad. Viktigt är att kontrollera markens bärighet. Den som har källare och vill bygga till med platta på mark måste först låta en byggtekniker kontrollera om källarväggen kan stå emot det ökade jordtrycket från tillbyggnaden samt om ev. pålning behövs.

Att också tänka på är om det finns krav på handikappanpassning. Då måste eventuella höjdskillnader inomhus förses med ramp vilket då ofta är rätt utrymmeskrävande.

Slutligen är det att rekommendera att alltid låta göra ett markprov innan arbetet startar för att säkerställa förhållandena innan arbetet projekteras.

Rulla till toppen