Attefallshus

Här hittar du ett urval av de referensobjekt som Byggingenjörsbyrån har ritat genom åren.
Klicka på den hustyp du är intresserad av för att se flera olika attefallsmodeller i en rad olika stilar att inspireras av.
Nedan kan du läsa allt du behöver veta om Attefallshus.

Attefallshus

Hustyp 1

5 stycken hustyper att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 2

6 stycken hustyper att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 3

3 stycken hustyper att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 4

3 stycken hustyper att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 5

2 stycken poolhus att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 6

2 stycken orangerier att bli inspirerad av
30 kvm

Hustyp 7

Ett lusthus att bli inspirerad av.
30 kvm

Attefallshus

Hustyp 8

Ett attefallshus att bli inspirerad av.
30kvm

Attefallshus

Ett Attefallshus är en kompletterande, fristående byggnad som kan användas på olika sätt, till exempel som en komplementbostad, gäststuga, extra förråd, garage, bastu, poolhus, växthus eller kontor. För Attefallshus krävs inte bygglov men en anmälan ska skickas in till kommunen med ritningar, sedan ska man invänta startbesked innan byggnation får påbörjas.

Attefallsreglerna infördes 2014 som en åtgärd för att skapa fler bostäder i Sverige. Från början var den maximala ytan 25 m2 och de nuvarande reglerna med maximalt 30 m2 har gällt sedan 2020. Du kan bygga flera Attefallshus men den sammanlagda ytan får inte vara större än 30 m2.

Byggingenjörsbyrån projekterar Attefallshus av alla typer. De planeras så att de passar in i terrängen på tomten och blir så funktionella som möjligt för sitt syfte. Under arbetet med ett Attefallshus tar vi fram en 3D-modell, förslag på ritningar, bollar och går igenom förslaget med beställaren och tar sedan fram ritningar som är färdiga att skickas in till kommunen i samband med anmälan. Ritningarna används sedan som underlag vid byggnation.

Bland hustyperna ovan kan du inspireras av olika planlösningar som kan kombineras med ett antal exteriörer. Självklart tar vi också fram nya planlösningar och specifik design om du vill ha ett särskilt utseende på ditt attefallshus, till exempel kan man följa det befintliga husets exteriör i fråga om fasadmaterial, taklösning och fönstersättning.

För att få upprätta ett Attefallshus på din fastighet, ska det finnas ett permanentbostadshus eller fritidshus på tomten. Fastigheten får inte ligga inom område som kommunen pekat ut som särskilt värdefullt, till exempel så kallat kulturmiljöområde. Ett Attefallshus får vara max 30 m2 stort och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte grannarna ger särskild tillåtelse.

Nockhöjden får vara högst 4,0 meter, räknat från medelmarknivån runt omkring byggnaden. Det finns möjlighet att inreda ett loft för sovplatser även om det sällan blir ståhöjd på loftet på grund av begränsningen i nockhöjd. Attefallshus kan även utformas med suterrängvåning eller källare om terrängen tillåter det. Det finns heller inga hinder för att förse attefallshuset med takkupor eller takterrass så länge nockhöjden inte överstiger 4,0 meter.

Om Attefallshuset ska användas som permanentbostad ska det uppfylla Boverkets byggregler (BBR) gällande tillgänglighet, bostadsutformning och energihushållning. Det är samma regler som för ett vanligt permanentbostadshus och finns för att personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska kunna använda huset. Det ska finnas utrymmen för sömn, vila, matlagning, måltider, hygien, samvaro och förvaring. När bostaden är så liten som i ett Attefallshus så får alla funktioner finnas i samma rum, förutom utrymme för hygien. Funktionerna måste dock finnas på samma plan, även om det finns ett sovloft, en källare eller en suterrängvåning. En Attefallsbyggnad som nyttjas som komplementbostad ska även följa BBR:s krav för en permanentbostad gällande rumshöjd och dagsljus.

Så länge det inte finns några särskilda hinder för att nyttja attefallsåtgärder på din fastighet så får Attefallshuset strida mot bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för fastigheten. Det innebär att byggnaden får placeras på så kallad prickmark, mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Man får också använda sig av attefallsreglerna även om den tillåtna byggrätten för tomten redan är utnyttjad fullt ut.

Förutom den fristående Attefallsbyggnaden finns ytterligare några åtgärder som får utföras utan bygglov inom ramen för attefallsreglerna. Om det enligt detaljplanen bara får vara en bostad på tomten får du genom attefallsreglerna bygga ytterligare en bostad, antingen i det fristående attefallshuset eller i befintligt bostadshus. Du får bygga till ditt befintliga bostadshus med 15 m2 även om du redan har maximerat din byggrätt enligt detaljplan, en så kallad attefallstillbyggnad. Vill du göra en attefallstillbyggnad i två våningar räknas båda våningarnas yta ihop, den får då uppta 7,5 m2 byggnadsarea totalt.

Dessutom får du bygga två bygglovsbefriade takkupor enligt attefallsreglerna, om det inte redan finns takkupor på byggnaden. Dessa får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen och de får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd.

Begränsningen på 30 m2 gäller byggnadsarea som räknas utifrån de yttre måtten på byggnaden, det gäller alltså inte boarean. Begränsningen i nockhöjd gäller till takets högsta punkt från medelmarknivån runt fasaden. Avstånd till tomtgräns mäts vinkelrätt mot gränsen. Ett Attefallshus får inte byggas ihop med befintligt bostadshus.

Rulla till toppen