Kaminval

De flesta av våra byggnationer har frågeställningar kring, kaminer, kakelugnar, insatser och med det givetvis skorstensfrågor. Nedan följer några tips om val av kamin (återkommer med kakelugnar).

Det första att tänka på vid nyinstallation är att det alltid ska lämnas in en bygganmälan kommunen. Om det är en ny rökkanal/skorsten som ska kompletteras så är ärendet även bygglovspliktigt.

Kaminen fyller många syften såsom uppvärmningskälla, samlingspunkt och myskälla. Estetiken vid valet är därav viktig så att den harmonerar både nu och i framtiden med huset. Se den som en möbel. Beroende på hur huset är uppbyggt kan kaminen vara huvudfaktor för uppvärmning. Och om huset ligger ensligt så kan det vara bra att kunna värma huset med kaminen vid t.ex. strömavbrott.

Vid nybyggnation är det lätt projektera rökkanaler genom våningsplanen men vid komplettering av kamin i en befintlig byggnad krävs planering. Då planeras placeringen så att kanalen kan gå igenom övervåningen och ut så nära taknock som möjligt. Tänk på att det är bra om kaminen är placerad inne i huset och inte mot yttervägg så att värmen kan spridas på ett effektivt sätt. Plocka fram ritningar och fundera på så optimal palcering som möjligt för både upplevelse, estetik och värme. Kaminen måste också finna sin plats på säkert avstånd från brännbara material. För att hindra eldspridning, om brinnande material skulle komma ur kaminen så ska golvytan framför och under kaminen täckas med eldfast material tex en plåt, en glasskiva eller sten/klinkermaterial 30 centimeter ut och minst 10 centimeter vid sidan om eldstadsöppningen.

Kaminer varierar i vikt t.ex beroende på om kaminen har inlägg av exempelvis täljsten. Ta kontakt med en byggnadsingenjör om ni är osäkra på hur mycket ert bjälklag kan beslastas. Det finns en tumregel att en kamin upptill 400kg kan placeras på ett vanligt golv men ta reda på fakta innan installationen.

De flesta kaminerna är i behov av tilluft. Se till att kanal dras till kaminen och att tilluftskanalen inte får en kondensrisk. Hör med kaminens återförsäljare för att få rätt rekommendation. Om en kamin installeras felaktigt så är den svårtänd och när den väl är igång så tas luft in i otätheter i byggnadens yttre skal så att det till och med kan kyla temperaturen i rummet då eldning sker.

Nedan om hur bygganmälan går till för eldstäder.

Inom tätort skall fastbränsleanläggningar vara miljögodkända. (BFS 1998:38)
Till bygganmälan skall bifogas:
  1. Planritning som utvisar eldstadens placering.
  2. Fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd.
  3. Vid typ- och miljögodkända godkända eldstäder, rökkanaler och skorstenar bifogas typblad och godkännandebevis. Vid icke typgodkända eldstäder, rökkanaler och skorstenar skall detaljerad teknisk redovisning (ritningar och beskrivningar) bifogas.
  4. Den som anmäls som kontrollansvarig skall ha erfarenhet och kunskap om dessa installationer och regelverken för dessa arbeten.
Rulla till toppen