Process över bygglov

Bygglov

Att låta bygga en ny byggnad eller att göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. Starta alltid med att ta kontakt med din kommun för att få veta vad du får göra på din fastighet. Krävs det en bygglovsansökan, anmälan eller inte alls för det som du planerar? Av kommunen kommer du att få svar om din fastighet regleras av en detaljplan, områdesbestämmelse eller inte alls.

Om din fastighet har en detaljplan så innefattar den regleringar i hur stort, hur högt, hur många våningar och hur nära tomtgräns du får bygg. Den reglerar även vad som får byggas och vad byggnaden får användas till. Här får du göra en första bedömning om informationen är kompatibel med vad du vill bygga.

Ansöka om bygglov

Om det du vill göra kräver bygglov så behöver du ta fram ritningar på det som du vill göra och fylla i en ansökan via kommunens hemsida eller genom deras blankett. Oftast är det själva ansökan med plan-, fasad- och sektionsritning samt en situationsplan som ska lämnas till kommunens byggnadsnämnd. Viktigt är att du lämnar in en komplett handling för att slippa kompletteringar och därmed undvika en längre handläggningstid. Byggnadsnämnden tar emot ansökan och skickar ett mottagningsbevis om att ansökan är komplett och vilken handläggningstid som gäller för bedömning.

Byggnadsnämnden prövar ansökan mot gällande regler och planbestämmelser. Formspråk, materialval och färger bedöms också att passa in på den plats du vill låta bygga på. Beslutet ska du få inom tio veckor vid en komplett ansökan. Har du fått din ansökan beviljad har dina grannar och eventuella övriga sakägare tre veckor på sig att överklaga. Därefter vinner sedan ditt bygglov laga kraft. Det gäller i fem år och ska påbörjas inom två år.

Om din byggnation är av en större art så kommer du att behöva ett tekniskt samråd tillsammans med kommunen och här är även Kontrollansvarig (länk) med. Från det att bygglovet är beviljat så kan du behöva komplettera med till exempel konstruktionshandlingar samt tekniska beskrivningar inför samrådet. Du ska även redovisa hur organisation och produktion planeras. Är allt komplett så kommer du att få ett startbesked för att få börja bygga. Observera att du måste ha startbesked innan byggstart för att inte riskera eventuella sanktionsavgifter. Enbart ett beviljat bygglov räcker inte.

Om du behöver hjälp med att ta fram det underlag som kommunen kräver så kan du kontakta oss för en kostnadsfri konsultation så diskuterar vid dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss här: Kostnadsfri konsultation (länk)

Processen steg för steg

Preocess för bygglov
  1. Kontakta kommunen för att få veta vad du får göra på din fastighet
  2. Ta fram de handlingar som krävs för bygglovsansökan (arkitektritningar som plan-, fasad- och sektionsritningar samt ev. nybyggnadskarta, situationsplan)
  3. Ansök om bygglov
  4. Invänta beviljat bygglov samt startbesked

Läs även Boverkets information om att söka om bygglov: Boverket (länk)

Rulla till toppen